برنامه دوره درسی -دوره اول

جهت مطالعه منظم و هدفمند دروس و کسب نتایج خوب در امتحانات نوبت اول و آزمون جامع شماره ۲ ، لطفا پس از مطالعه برنامه ارسالی ، طبق آن دروس را دوره نمایید  .

سپاس  .

جهت مطالعه منظم و هدفمند دروس و کسب نتایج خوب در امتحانات نوبت اول و آزمون جامع شماره ۲ ، لطفا پس از مطالعه برنامه ارسالی ، طبق آن دروس را دوره نمایید  .

گزارش تصویری