برنامه دوره درسی-دوره دوم

لطفا جهت مطالعه منظم و هدفمند و کسب نتایج خوب در امتحانات نوبت اول ، طبق برنامه ارسالی دروس را دوره نمایید . برنامه مطالعاتی طبق تقویم اجرایی از15 آذر شروع خواهد شد .

 با تشکر

لطفا جهت مطالعه منظم و هدفمند و کسب نتایج خوب در امتحانات نوبت اول ، طبق برنامه ارسالی دروس را دوره نمایید . برنامه مطالعاتی طبق تقویم اجرایی از15 آذر شروع خواهد شد .

 با تشکر

گزارش تصویری