برنامه امتحانات پایان دوره تابستان

برنامه امتحانات پایان دوره تابستان دانش آموزان پایه‌های دهم و یازدهم به شرح زیر می باشد.