کانال مدرسه

جهت استفاده از فیلمهای آموزشی و تکالیف به کانال مدرسه مراجعه نمایید.

دوره اول:bahrololoum71@

دوره دوم:bahrololoum72@