برگزاري آزمون تكاليف نوروزي (دوره اول)

با توجه به پايان تعطيلات نوروزي از مجموعه تكاليف نوروزي آزموني مطابق تقويم اجرايي برگزارميگردد.

برگزاري آزمون روز سه شنبه 98/1/20 در ساعات مشخص توسط معلمين راهنما برگزار ميگردد.

نتايج آزمون متعاقبا اعلام ميشود.