آزمون جامع

آزمون جامع مبتكران دوره اول جمعه 30فروردين ساعت8 صبح برگزارميگردد.

 مطابق تقويم اجرايي آزمون جامع مبتكران دوره اول جمعه 30فروردين ساعت8 صبح برگزارميگردد.