جشنواره مطالعه وتحقيق

برنامه اختتاميه جشنواره مطالعه وتحقيق پنجشنبه2/5 درسالن اجتماعات مدرسه برگزارميگردد.

مطابق سنوات گذشتهبرنامه اختتاميه جشنواره مطالعه وتحقيق پنجشنبه2/5 درسالن اجتماعات مدرسه برگزارميگردد.. گزارش تكميلي ونتايج مسابقات در خبرهاي بعدي منعكس ميگردد.