برنامه هفته چهارم اردیبهشت پایه دوازدهم

برنامه هفته چهارم اردیبهشت پایه دوازدهم

برنامه کلاس های آنلاین هفته آخر اردیبهشت
شنبه ۲/۲۶:
۱.گسسته حل سوال نهایی و کنکور
۲. فارسی حل سوال نهایی و کنکور
۳.ریاضی تجربی حل سوال نهایی و کنکور
۴.شیمی دوره و رفع اشکال
یک شنبه۲/۲۷:
۱.فیزیک دوره فصل دینامیک
۲.حسابان بحث تابع  و حل نمونه نهایی
۳.زیست دوره فصل۱و۲ دوازدهم و سوال نهایی
دوشنبه۲/۲۸:
۱.هندسه فصل۱ دوازدهم و حل نمونه نهایی
۲.عربی حل نمونه نهایی و کنکور
۳.شیمی دوره و رفع اشکال
سه شنبه۲/۲۹:
۱.فیزیک دوره فصل ۳ و حل سوال نهایی
۲.فارسی حل سوال نهایی و کنکور
چهارشنبه۲/۳۰
۱.زبان خارجه حل نمونه نهایی و سوال کنکور
۲.دینی حل سوال نهایی و کنکور
۳.شیمی دوره و حل نمونه سوال نهایی و کنکور
پنج شنبه:۲/۳۱
۱.حسابان دوره مثلثات  و حل سوال نهایی و کنکور
۲.زیست دوره فصل۳و۴ دوازدهم و حل سوال نهایی و کنکور
۳.فارسی حل کنکور و نهایی
تذکرات
۱.زمان هر کلاس متعاقبا اعلام می شود
۲.این هفته دانش آموزان برنامه فردی خود را دریافت می کنند
۳.اگر دانش آموزی به تکالیف و ارسال آن برای معلم توجه نکند امکان استفاده از کلاس را نخواهد داشت