جشنواره فرزانگان قرآنی

هفتمین همایش فرزانگان قرآنی

محور های همایش : 

1- حفظ قرآن صبحگاهی 

2- حفظ جزء سی ام

3- حفظ نیم جزء سی ام

4- حفظ یک جزء قرآن کریم

5- ارائه مقاله در موضوعات شاخص قرآن صبحگاهی و ارائه کنفرانس

گزارش تصویری