نتایج آزمون گزینه دو

بررسی نتایج آزمون جامع 16 آبان

نتایج امتحان جامع در سایت قرا ر گرفت وقابل مشاهده و بررسی میباشد. جهت مشاهده نتایج به سایت گزینه دو ویا کارسنج مراجعه نمایید.