مسابقات روز دانش آموز

مسابقات فرهننگی طبق تقویم اجرایی

باتوجه به مجازی بودن مسابقات از تمامی عزیزان درخواست میشود حضور فعال داشته باشند.

گزارش تصویری