جدول نهایی قسمت‌های حذفی آزمون‌های خرداد ماه

طبق بخشنامه سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی جدول نهایی قسمت‌های مطالعه آزاد (حذفیات)  به شرح زیر می باشد.

با توجه به بخشنامه سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی کشور جدول نهایی قسمت‌های مطالعه آزاد (حذفیات) منابع آزمون خرداد و شهریور ماه دوره‌های اول و دوم متوسطه در شرایط قرمز کوید 19 به اطلاع شرکت کنندگان می‌رسد.

حذفیات منابع آزمون متوسطه اول

حذفیات منابع آزمون متوسطه دوم