ویدیو قدردانی اولیا محترم دانش آموزان از دبیرستان علامه بحرالعلوم

ویدیو قدردانی اولیا محترم دانش آموزان از مجموعه آموزشی علامه بحرالعلوم

این مجموعه مراتب سپاس خود را از اولیاء گرامی اعلام می‌دارد.