جلسه اهدا کارنامه و ارائه تقویم اجرایی

باتوجه به پایان امتحانات نوبت اول دبیرستان علامه بحرالعلوم، این مجموعه در زمان تعیین شده اقدام به اهدا و ارائه کارنامه دانش آموزان خود می نماید.

نظر به اتمام امتحانات نوبت اول و تصحیح برگه های امتحانی، مجتمع آموزشی بحرالعلوم در روز یکشنبه مورخ 3 بهمن 1400 اقدام به اهدا کارنامه و ارائه تقویم اجرایی دانش آموزان خود می نماید. ساعت حضور والدین گرامی به شرح زیر می باشد.

تاریخ جلسه (دوره دوم): سی دیماه 1400 | پایه دهم و یازدهم راس ساعت: 12:00 الی 13:00

تاریخ جلسه(دوره اول): سوم بهمن 1400 | پایه هفتم راس ساعت: 14:00 | پایه هشتم راس ساعت: 15:00