برگزاری جلسات مشاوره تخصصی گروهی

دبیرستان بحرالعلوم به منظور ارتقاء سطح دانش آموزان خود اقدام به برگزاری جلسات مشاوره تخصصی گروهی نموده است. این جلسه جهت: وضعیت و نحوه مطالعه تحصیلی(برنامه ریزی) و همچنین شرایط روحی، روانی و تغییرات جسمی در سنین نوجوانی برگزار شد.

در ادامه می توانید بخش هایی از برگزاری این جلسات را مشاهده نمایید.