نفرات برتر آزمون‌های میان نوبت دوم

باتوجه به اتمام آزمون‌های میان نوبت دوم ، نفرات برتر مشخص و اعلام شد.

نفرات برتر آزمون‌های میان نوبت دوم