برگزاری آزمون جامع ویژه دانش آموزان متوسطه دوم

دبیرستان بحرالعلوم در نظر دارد در  راستای افزایش سطح علمی و آموزشی دانش آموزان خود و مطابق با برنامه ریزی های صورت گرفته اقدام به برگزاری آزمون جامع نماید.

این آزمون در تاریخ 23 اردیبهشت 1401 روز جمعه راس ساعت 09:30 صبح برگزار خواهد شد. دانش آموز عزیز توجه داشته باشند حضورشان در این آزمون الزامی بوده و نتیجه آن در روند تحصیلیشان موثر می باشند.