کسب مقام برتر در پنجمین جشنواره فرهیختگان جوان

دبیرستان بحرالعلوم مفتخر به کسب مقام برتر در پنجمین جشنواره فرهیختگان در بخش سازه های ماکارونی شده است.

موفقیت شما را در پنجمین جشنواره پروژه های دانش آموزی (فرهیختگان جوان) تبریک عرض می نماییم