کادر مدرسه شما

کادر مدرسه شما

مدیر داخلی : جناب آقای محمد مقدم

مدیر و موسس : جناب آقای علی اکبر جابری

 

 

 

معاون انضباطی: آقای علی اشرفی

 معاون پرورشی: آقای محسن شیخ‌علیان

 معاون اجرایی: آقای محمدرضا ترابی

 

 

 

 مشاور دوره متوسطه اول: آقای علی فرهودی

مشاور پایه نهم و دهم: آقای حسین افشار

 مشاور دوره متوسطه دوم: آقای حمید جهانی