گزارش عملکرد دبیرستان بحرالعلوم  در سال تحصیلی 1399

گزارش عملکرد دبیرستان بحرالعلوم  در سال تحصیلی 1399 را می توانید به صورت یک ویدیو تماشا کنید.

 گزارش عملکرد دبیرستان پسرانه علامه سید بحرالعلوم در سال 1400-1399 در شرایط سخت همه گیری ویروس کرونا