کلاس‌های رفع اشکال جهت امتحانات نوبت اول 401-1400

دبیرستان بحرالعلوم در نظر دارد به منظور افزایش بهروری دانش آموزان خود کلاس‌های رفع اشکال برگزار کند.

دبیرستان بحرالعلوم در نظر دارد جهت ارتقاء سطح علمی دانش آموزان خود در امتحانات نوبت اول 401-1400 کلاس‌های رفع اشکال و جمع‌بندی برگزار نماید.

دانش آموزان توجه داشته باشند، کلاس‌های فوق شب قبل از امتحان دروس اختصاصی در سامانه کارسنج برگزار خواهد شد.