ارائه گزارش عملکرد تکالیف نوروزی

باتوجه به اتمام ایام تعطیلات نوروزی و بررسی تکالیف اختصاصی ویژه این ایام، گزارش عملکرد هریک  از دانش آموزان تهیه و تحویل هریک از دانش آموزان قرار گرفته شد.

دانش آموزان عزیز در نظر داشته باشند نتایج عملکرد تکالیف نوروزی 1401 جهت ارائه آماده تحویل قرار گرفت. لذا از دانش آموزان تقاضا می شود دریافت گزارش خود به واحد آموزش مجتمع مراجعه نمایند.