برگزاری مسابقات تنیس روی میز (دوره اول)

مجتمع آموزشی بحرالعلوم در بخش فعالیت های پرورشی اقدام به برگزاری مسابقات تنیس روی میز بین دانش آموزان دوره اول نموده است.

مجتمع آموزشی بحرالعلوم در بخش فعالیت های پروری اقدام به برگزاری مسابقات تنیس روی میز بین دانش آموزان دوره اول نموده است. در ادامه شما را به تماشای بخشی از این مسابقه دعوت می نماییم.