آزمایش نهایی پروژه

پس از اتمام کلاس های فوق برنامه در پایگاه تابستانی 1402 می رسیم به پرتاب نهایی پروژه "موشک آبی". در این بخش دانش آموزان سازه های خود را به رقابت می گذارند. تیمی که موشک آن بیشترین مسافت را طی کند بیشترین امتیاز را از آن خود خواهد کرد.

آزمایش نهایی پروژه "موشک آبی"