برگزاری آزمون جامع دروس تخصصی

دبیرستان بحرالعلوم در راستای رسیدن به اهداف دانش آموزان در ارتقا سطح علمی شان اقدام به برگزاری آزمون جامع دروس تخصصی به صورت تستی نموده است.

این آزمون در روز یکشنبه 30 مهر ماه به صورت تستی شامل دروس تخصصی برگزار شد. نتیجه این آزمون مطعاقبا اعلام و در صفحه اختصاصی هریک از دانش آموزان قرار خواهد گرفت.