جشنواره فرهنگی و ورزشی هفته دانش آموز

باتوجه به آغاز هفته دانش آموز دبیرستان بحرالعلوم در نظر دارد با برگزاری جشنواره فرهنگی و ورزشی به استقبال این هفته برود. این جشنواره در آیتم های مختلف ورزشی و همچنین در یک بخش فرهنگی برگزار خواهد شد. در ادامه می توانید بخش های مختلف این رقابت ها را مشاهده و جهت شرکت در آنها به دفتر پرورشی مجتمع مراجعه نمایید.

برگزاری جشنواره فرهنگی و ورزشی هفته دانش آموز | دبیرستان بحرالعلوم