بخش هایی از اردو تفریحی کارتینگ و پینتبال آزادی

باتوجه به گذشت بیش از یک ماه از شروع سال تحصیلی و نیاز دانش آموزان به فضایی مفرح و شاد دبیرستان بحرالعلوم اقدام به برگزاری اردو تفریحی کارتینگ و پینتبال آزادی نموده است. در ادامه توجه شما را به تماشای بخش هایی از این اردو جلب می نماییم.

بخش هایی از اردو تفریحی کارتینگ و پینتبال آزادی