برگزاری آزمون جامع مرآت ویژه دانش آموزان دوره اول متوسطه

دبیرستان بحرالعلوم در راستای آشنایی هرچه بیشتر دانش آموزان با نحوه برگزاری آزمون های جامع و ارتقا در سطح علمی و درسی شان اقدام به برگزاری آزمون جامع مرآت خواهد نمود.

این آزمون مطابق با استاندارهای برگزاری آزمون های جامع در تاریخ 16 آبانماه راس ساعت 12:30 در سالن اجتماعات دبیرستان برگزار خواهد شد.