برگزاری همایش مطالعه و تحقیق (قسمت اول)

دبیرستان بحرالعلوم در راستای افزایش بهره‌وری و ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق، پیرامون موضوعات مختلف اقدام به برگزاری همایشی با عنوان "همایش مطالعه و تحقیق" برگزار نموده است. دانش آموزان باتوجه به بازه زمانی تعیین شده، تحقیقات خود را در خصوص موضوع انتخابی هر گروه، کامل و به صورت پایان نامه در این همایش ارائه دادند.

برگزاری همایش مطالعه و تحقیق (قسمت اول)