کادر مدرسه شما

 

مدیر و موسس : جناب آقای علی اکبر جابری مقدم

 

معاون انضباطی: محمد جابری مقدم

 معاون پرورشی: محسن شیخ علیان

 معاون اجرایی: محمدرضا ترابی

 مشاور دوره متوسطه اول: علی فرهودی

 مشاور پایه دهم و یازدهم: محمد مقدم

 مشاور دوره متوسطه دوم: حمید جهانی